7 COOL TRIKOV

AKO SA NAUČIŤ ANGLICKY 4-krát rýchlejšie

Cítiš sa trápne, nervózne alebo hanblivo, keď rozprávaš anglicky? Štve ťa, že angličtinu si študoval roky, no stále nevieš poriadne rozprávať? Cítiš sa z toho frustrovaný?
Stiahni si ZDARMA E-BOOK: 7 COOL TRIKOV AKO SA NAUČIŤ ANGLICKY 4-krát rýchlejšie, a uvidíš, že hneď to bude oveľa ľahšie :-)

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

[text_block style=“style_1.png“ align=“left“ font_size=“16″ font_font=“Open%20Sans“ font_color=“%23000000″ font_shadow=“none“]ELSIS, s.r.o., Třebíčska 1840/14, 066 01 Humenné

IČO: 50572504, DIČ: 2120385498

 

Úvod

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú všetky záväzkové vzťahy subjektu ELSIS, s.r.o. (ďalej iba „ELSiS“), do ktorých vstupuje v súvislosti s používaním svojich elektronických systémov vzdelávania so svojimi klientmi.
 2. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa neupravené vzťahy obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa neupravené vzťahy obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom.
 3. Všetky prípadné spory vzniknuté zo zmlúv uzatvorených podľa týchto obchodných podmienok medzi ELSIS, s.r.o. a jeho klientmi budú riešené podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky slovenskými súdmi.

Vymedzenie pojmov

 1. Elektronické systémy vzdelávania sú internetové stránky subjektu ELSIS, s.r.o. a ostatné produktové weby jednotlivých kurzov a programy vytvorené subjektom ELSiS, určené k používaniu.
 2. Klientom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá uzatvorila so subjektom ELSiS zmluvu, ktorej predmetom je poskytovanie digitálneho obsahu a služieb v elektronických systémoch vzdelávania spoločnosti ELSiS.

Použite elektronických systémov vzdelávania

 1. Klient nie je oprávnený použiť akýmkoľvek spôsobom elektronický systém vzdelávania alebo jeho časti inak ako pre vlastnú potrebu v rámci vzdelávacieho jazykového kurzu, hlavne je zakázané jeho použitie formou šírenia a kopírovania alebo ďalšie technické spracovanie bez preukázateľného súhlasu spoločnosti ELSiS. Rovnako sú zakázané akékoľvek zásahy do technického alebo vecného obsahu internetových stránok zo strany klientov.
 2. Pri využívaní elektronických systémov vzdelávania je nutné, aby klient disponoval webovým prehliadačom, kedy odporúčaným prehliadačom webových stránok je prehliadač Internet Explorer, verzia 11, Edge, Chrome 38 alebo Mozilla Firefox 33 (prípadne novšie verzie).

Objednávka

 1. Záväznú objednávku môžete urobiť na webových stránkach, zaslať e-mailom, poštou alebo odovzdať osobne obchodnému zástupcovi spoločnosti ELSiS.
 2. Riadne vyplnená objednávka je považovaná za návrh zmluvy. ELSiS si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku do troch dní od jej prijatia v prípade, že:
  1. ju podala osoba alebo zástupca spoločnosti, ktorí v minulosti porušili svoje záväzky a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou ELSiS, hlavne pokiaľ nezaplatili riadne a včas dojednanú odplatu;
  2. plnenie podľa objednávky by bolo v rozpore s obchodnou politikou spoločnosti ELSiS alebo právnymi predpismi.

Uzatvorenie zmluvy

 1. Klient súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatvorení zmluvy so spoločnosťou ELSiS. Náklady vzniknuté klientovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy (náklady na internetové pripojenie) si hradí klient sám.
 2. Zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia.
 1. Návrhom k uzatvoreniu zmluvy (ponuka) je umiestnenie ponúkaného kurzu spoločnosti ELSiS na webové stránky, zmluva vzniká odoslaním objednávky klientom a prijatím objednávky spoločnosťou ELSiS. Toto prijatie spoločnosť ELSIS bezodkladne potvrdí spotrebiteľovi informatívnym e-mailom na zadaný e-mail spotrebiteľa, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
 2. Uzatvorením zmluvy klient potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je klient dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
 3. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania na webových stránkach a klient má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky skontrolovať a prípadne opraviť vyplňované údaje.
 4. Uzatvorená zmluva je spoločnosťou ELSiS archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a je prístupná iba spoločnosti ELSiS.

Platobné podmienky

 1. Za poskytnuté služby prináleží spoločnosti ELSiS odmena podľa cenníka služieb spoločnosti platného ku dňu doručenia objednávky. Ceny sú uvedené vrátane všetkých daní a poplatkov.
 2. Spoločnosť ELSiS akceptuje platby bankovým prevodom a platby kartou ihneď.
 3. Odmena je splatná na základe faktúry. ELSiS vystaví klientovi faktúru ihneď od uzatvorenia zmluvy. Faktúra je splatná 3. deň odo dňa vystavenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 4. ELSiS si vyhradzuje právo podmieniť začiatok poskytovania služieb uhradením zálohy v dohodnutej výške a dohodnutým spôsobom.

Odstúpenie od zmluvy

 1. ELSiS je oprávnený odstúpiť od zmluvy, pokiaľ:
  1. klient je v oneskorení so zaplatením odmeny spoločnosti ELSiS
  2. klient preukázateľne poškodzuje dobré meno spoločnosti ELSiS alebo jej obchodných značiek.
 2. Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že preukázateľne dôjde k úplnému prerušeniu poskytovania služieb zo strany spoločnosti ELSiS po dobu dlhšiu ako 5 pracovných dní, okrem prípadov spôsobených vyššou mocou. Doba prerušenia poskytovania služby začína okamžikom, kedy klient písomne alebo e-mailom vyrozumie ELSiS o prerušenie služby a vyzve ho k zjednaniu nápravy.
 3. Klient môže odstúpiť od zmluvy využitím „30-dňovej záruky vrátenia peňazí“, pokiaľ si prešiel lekciami kurzu a napriek tomu sa jeho znalosti angličtiny nezlepšili. Túto záruku môže klient využiť do 30 dní od aktivácie kurzu.
 4. ELSiS vráti peňažné prostriedky prijaté od spotrebiteľa do 14 dní od odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom, a to rovnakým spôsobom, akým ich spoločnosť ELSiS do spotrebiteľa prijala, pokiaľ spotrebiteľ výslovne neurčí inak.

Ochrana osobných údajov

 1. ELSiS prehlasuje, že chráni osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 2. ELSiS  je oprávnený obrátiť sa na klienta so žiadosťou o overenie správnosti poskytnutých osobných údajov.
 3. Klient súhlasí so spracovaním osobných údajov spoločnosti ELSiS, a to pre účely realizácie práv a povinností z uzatvorených zmlúv, pre účely vedenia používateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení klientovi.

Záverečné ustanovenie

 1. Klient týmto výslovne a bez akýchkoľvek výhrad prehlasuje, že voči ELSiS nemá žiadne dlhy. V prípade, že áno, klient priloží ku svojej objednávke konkrétny zoznam týchto dlhov.
 2. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. augusta 2016.

[/text_block]